Slimmer & doelgerichter

Algemene Voorwaarden Robuust advies

 

 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Robuust advies.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt de partij met wie Robuust advies een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. De opdrachtgever is de klant van Robuust advies. Onder opdrachtuitvoerder wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door Robuust advies worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

1.3 Alle overeenkomsten tussen Robuust advies, opdrachtgever en opdrachtuitvoerder worden beheerst door het Nederlands Recht.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Robuust advies die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Aanbieding & Offerte

2.1 Alle door Robuust advies uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.

2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever of kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij in de hoofdovereenkomst expliciet anders is overeengekomen.

2.4 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door zowel opdrachtgever als Robuust advies worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd één maanden en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

 1. Uitvoering van de opdracht

3.1 De door Robuust advies aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Hierdoor draagt Robuust advies nimmer enige werkgeversaansprakelijkheid jegens de werknemer, noch enige aansprakelijkheid voor de opdrachtuitvoerder, voor zover het betreft de feitelijke wijze van uitvoeren van de opdracht onder leiding en toezicht van opdrachtgever.

3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en Robuust advies geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever.

3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever om niet aan Robuust advies, dan wel aan de door Robuust advies aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door Robuust advies wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3.4 De opdrachtgever verbindt zich om Robuust advies de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

3.5 Robuust advies heeft het recht om haar opdrachtuitvoerders gedurende twaalf werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

3.6 Robuust advies is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

 1. Meer- & Minderwerk

4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van Robuust advies om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal Robuust advies daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

 1. Tarieven

5.1 De vergoeding voor Robuust advies wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette opdrachtuitvoerder te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de opdrachtuitvoerder is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door Robuust advies gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.

5.2 De tarieven zijn in de hoofdovereenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien de kosten van de door Robuust advies aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders stijgen.

5.3 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Robuust advies wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend: – werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125% – werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150% – zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%

5.4 Reiskosten voor woon-werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. Indien de opdrachtuitvoerder met openbaar vervoer reist, worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

5.5 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,19 per kilometer.

5.6 Indien Robuust advies expliciet toestemming verleent aan opdrachtuitvoerder en opdrachtgever om rechtstreeks werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten, dan wordt een bemiddelingsfee aangehouden van een nader overeen te stemmen aantal bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW.

5.7 Onverminderd het bepaalde in de hoofdovereenkomst is Robuust advies gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

 1. Opdrachtuitvoerder

6.1 De Opdrachtgever verbindt zich geen door Robuust advies ingezette opdrachtuitvoerders in dienst te nemen of anderszins buiten Robuust advies om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarbij de opdrachtuitvoerder was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Robuust advies. Dit geldt ook voor opdrachtuitvoerders die door Robuust advies zijn aangeboden aan opdrachtgever zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de opdrachtuitvoerder zou worden ingezet.

6.2 Bij detachering geldt dat door Robuust advies aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders na een periode van twaalf maanden kunnen worden overgenomen door de opdrachtgever, mits een opdracht voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd tussen opdrachtgever en Robuust advies is beëindigd.

6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robuust advies.

6.4 Het is Robuust advies toegestaan om een opdrachtuitvoerder direct te vervangen voor een gelijkwaardige kandidaat, indien de opdrachtuitvoerder om welke reden dan ook uitvalt bij opdrachtgever (bijvoorbeeld ziekte, vertrek wegens andere baan)

6.5 Op overtreding van het bepaalde in dit artikel staat een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,00 per overtreding, en € 2.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Robuust advies om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 1. Facturering, betaling & reclamaties

7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van 4 wekelijkse facturering.

7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die Robuust advies normaal in rekening brengt aan opdrachtgever. Daarnaast is Robuust advies gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

7.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 125,00.

7.5 Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.

7.6 Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.

7.7 Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Robuust advies kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de Robuust advies kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

 1. Overmacht & Wanprestatie

8.1 Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft Robuust advies het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring, onverminderd andere aan Robuust advies wettelijk toekomende middelen.

8.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Robuust advies niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door Robuust advies worden opgeschort.

 1. Aansprakelijk

9.1 Robuust advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen, welke door de door Robuust advies ingezette opdrachtuitvoerders worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden, onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. Robuust advies is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die opdrachtuitvoerders van Robuust advies zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart Robuust advies tegen aanspraken van deze derden.

9.2 Robuust advies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Robuust advies dan ook terzake van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2.

9.4 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde opdrachtuitvoerders, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan Robuust advies.

 1. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

 1. Geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestiging van Robuust advies. die de overeenkomst heeft getekend is gevestigd.